Prospekt dlhopisov

ESIN Finance s.r.o.

Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 s pevným úrokovým výnosom 5,00% p.a.
zabezpečené ručiteľským vyhlásením ESIN Solar B.V.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 20.000.000 EUR
splatné v roku 2021
ISIN:    SK4120011776

Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 20.000.000 EUR (slovom: dvadsať miliónov eur), splatné v roku 2021 (ďalej len „Dlhopisy” alebo „Emisia“) ktorých emitentom je spoločnosť ESIN Finance s.r.o., so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32627/P (ďalej len „Emitent”), budú emitované v zaknihovanej podobe (registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 493/B (ďalej len „CDCP“)) vo forme na doručiteľa v súlade so Zákonom o dlhopisoch (zoznam použitých skratiek je uvedený v kap. 10 (Interpretácia) tohto Prospektu).

Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1.000 EUR (slovom: jedentisíc eur). Emisný kurz bol stanovený na 100,00% Menovitej hodnoty Dlhopisu. Deň vydania Dlhopisov (Dátum emisie) je 24. júna 2016. Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% p.a. Úrokový výnos bude vyplácaný raz ročne spätne, vždy k 24. júnu príslušného roka. Prvá výplata úrokového výnosu z Dlhopisov bude splatná 24. júna 2017. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu zo strany Emitenta a zániku v súlade s podmienkami Dlhopisov, budú Dlhopisy splatené jednorazovo dňa 24. júna 2021. Menovitá hodnota Dlhopisu a úrokové výnosy z Dlhopisov budú splatné výlučne v mene euro alebo prípadne v inej zákonnej mene Slovenskej republiky. Bližšie viď čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) a kap. 8 (Zdanenie) tohto Prospektu.

Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené ručiteľským vyhlásením ručiteľa, ktorým je spoločnosť ESIN Solar B.V., s obchodným sídlom Amsterdam, Holandské kráľovstvo a so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Holandské kráľovstvo, registrovaná v obchodnom registri pri Holandskej obchodnej komore (Kamer van Koophandel), registračné číslo 65448340 (ďalej len „Ručiteľ“) v prospech všetkých Majiteľov Dlhopisov.
Platby z Dlhopisov budú vo všetkých prípadoch vykonávané v súlade s právnymi predpismi platnými v čase vykonania príslušnej platby v Slovenskej republike. Tam, kde to vyžadujú zákony Slovenskej republiky platné v čase splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisu alebo výplaty úrokového výnosu, budú z platieb Majiteľom Dlhopisov zrážané príslušné dane a poplatky.
Záujemcovia o kúpu Dlhopisov by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov. Rizikové faktory, ktoré Emitent považuje za významné, sú uvedené v kap. 2 (Rizikové faktory) Prospektu.

Prospekt, popis a podmienky Dlhopisov podľa čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu, všetky výročné a polročné správy Emitenta uverejnené po dátume vyhotovenia tohto Prospektu, ako aj všetky dokumenty uvedené v tomto Prospekte formou odkazu sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovom sídle Emitenta (www.esinfinance.sk), a ďalej tiež v sídle Emitenta na adrese Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, v Pracovné dni v bežnej pracovnej dobre od 9:00 do 16:00 hod.
Informácie uvedené v tomto Prospekte sú aktuálne iba ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu. Poskytnutie tohto Prospektu po dni jeho vyhotovenia neznamená, že informácie v ňom uvedené zostávajú aktuálne v tento neskorší deň a investori musia pre účely rozhodnutia investovať do Dlhopisov zvážiť všetky ďalšie informácie, ktoré Emitent uverejnil po vyhotovení tohto Prospektu (vrátane prípadného dodatku k Prospektu, ak vznikne povinnosť pripraviť a zverejniť ho) a iné verejne dostupné informácie. Emitent vo vzťahu k Dlhopisom neschválil akékoľvek iné vyhlásenie alebo informácie, než aké sú obsiahnuté v tomto Prospekte.

Hlavný manažér
J & T BANKA, a.s.

Na stiahnutie

Kontakt

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Kukučka Konateľ spoločnosti

Právne údaje spoločnosti

ESIN Finance s.r.o.
Tatranská 611/149
059 52 Veľká Lomnica

IČO: 50 204 645
Obch. register: odd. Sro,
vl.č.32627/P, Okr. súd Prešov

Adresa kancelárie spoločnosti

Tatranská 611/149
059 52 Veľká Lomnica